ثبت شکایات

برای ثبت شکایت میتوانید توضیحات خود را به آدرس پست الکترونیکی فروشگاه ارسال کنید. پست الکترونیکی : info@kaladari.com